Hoạt Động Nội Bộ / Hội nghị nông nghiệp hữu cơ Liên minh HTX Nam Định


Tiến sĩ Công nghệ sinh học Hồ Tuyên , Giám Đốc R&D giới thiệu về nông nghiệp hữu cơ sạch bằng phân bón Tsbio tại liên minh HTX Nam Định vào ngày 4/4/2017